Kontrolni zadatak – organska jedinjenja sa kiseonikom

 1. Napisati racionalnom-strukturnom formulom :

 

 1. a) metanol                       b)   3-pentanol

 

 1. c) etanska kiselina            d)  palmitinska kiselina

 

 1. Na liniji ispred iskaza upiši slovo kojim je označena klasa organskih jedinjenja

tako da iskaz bude tačan:

 

 1. a) karboksilna kiselina       ___ Prijatnog mirisa.Ulazi u sastav voća i povrća.

 

 1. b) alkohol                             ___  Tečnost oštrog mirisa.Sastojak je vina i rakije

 

 1. c) estar                                 ___ Tečnost koja rastvara lak za nokte.

 

___ 9% rastvor se koristi za pravljenje zimnice.

Tečnost oštrog mirisa.

 1. Napisati reakciju dobijanja 2-propanola , adicijom vode na odgovarajući alken.

 

 1. Kako se dele alkoholi po položaju hidroksilne grupe u molekulu? navesti primere

 

 1. Napisati reakciju dobijanja sirćetne kiseline.

 

 1. Napisati fizičke osobine i primenu:
 2. a) etanske kiseline _________________________________________________

_______________________________________________________

 1. b)  glicerola    _______________________________________________________

________________________________________________________

 

 1. Napisati reakciju blage oksidacije 1-propanola.

 

 1. Šta su više masne kiseline ?

 

 1. Napisati reakciju dobijanja nitroglicerina.

 

 1. Dehidratacijom etanola nastaju :

a) eten i voda

b)  etan i vodonik

c)  ugljenik(IV)-oksid  i voda

Advertisements

Ugljovodonici – prezentacije

Učenici  osmog razreda su pripremili prezentacije

     iz  sledećih nastavnih tema :                              

  1-  Benzen      2. Polimeri         3. Nafta

    Pogledajte  ih !

Benzen prezentacija

Aromaticni ugljovodonici (Areni)

Полимеризација

polimeri

Nafta

 

 

Radni listić – alkeni

 1.    Zaokruži sa DA ili NE za sledeće iskaze.

a)    Nezasićeni ugljovodonici imaju dvostruku kovalentnu vezu        DA       NE

b)    Prvi član homologog niza alkena je meten.                                     DA       NE

c)   Reakcija adicije je tipična reakcija  za nezasićene ugljovodonike.  DA      NE

 

reš.     da, ne , da

 

2.  Predstaviti sledeće molekule strukturnom, molekulskom i racionalnom

strukturnom formulom:

a)  treći član alkena                           b) penten

 

3.   Napisati reakcije adicije.

a)  2-butena sa  Cl2              b)  2,3-dimetil-1-butena sa  HCl

 

      reš.   a)  2,3-dihlorbutan        b)  2-hlor-2,3-dimetilbutan

 

4.  Napisati hemijsku jednačinu reakcije oksidacijie etena.

 

       reš.     C2H4  +  3 O2    →    2 CO2  +  2H2O

 

5.  Dati nazive sledećim molekulima.

a)  CH3- CH=CH-CH2-CH2-CH3              b)    C9H18

 

  reš.    a)  2-heksen         b)  nonen

 

 

 

 

Priprema za kontrolni rad – alkani

1. Zaokruži koji elementi ne ulaze u sastav organskih jedinjenja:

a)  kiseonik       b)  olovo       c)  azot         d)  aluminijum

e) fosfor

reš.    b)     d)

 

2. Pored pojma upiši broj koji je u vezi sa datim pojmom:

zasićeni ugljovodonik _____                  1.   C18

alkil grupa  ____                                   2.   CH2=CH2

čvrsto agregatno stanje  _____             3.   – C2H5

nezasićeni ugljovodonik  _____             4.   C3H8

 

reš.    4, 3, 1, 2

 

3.  Predstaviti molekulskom , racionalnom strukturnom i molekulskom formulom

sledeće molekule.

a)  etan         b)  pentan

 

4.  Napisati nazive za sledeće molekule:

a)  CH3 – CH2 – CH3              b)   C8H18

______________                _____________

 

reš.   a) propan            b)   oktan

 

5.  Predstaviti racionalnom strukturnom formulom sledeći molekul

3-etil-2,3,4-trimetilheksan

 

 

6.  Na primeru molekula iz 5. zadatka obeleži sve primarne C-atome

i tercijarne C-atome tako što ćeš iznad primarnog ugljenikovog atoma

upisati 1°, a iznad tercijarnog ugljenikovog atoma upisati 3°.

 

  7. Prikazati reakciju supstitucije metana sa hlorom.

 

reš.   CH4  +   Cl2   →    CH3Cl  +  HCl

hlormetan

CH3Cl  + Cl2   →   CH2Cl2   +  HCl

dihlormetan

CH2Cl2  +  Cl2   →   CHCl3   +  HCl

trihlormetan

CHCl3  +  Cl2   →   CCl4   +  HCl

tetrahlormetan

___________________________________

CH4  +  4 Cl2    →   CCl4   +  4 HCl

 

 

 

 

Priprema za kontrolni zadatak – soli

1.U hemijskoj reakciji fosfora sa kiseonikom nastaje supstanca koja

u reakciji sa vodom gradi fosfatnu kiselinu.

     Ove procese predstaviti hemijskim jednačinama.

______________________________________

______________________________________

reš.       P4  +   5O2  →   2 P2O5

              P2O5  + 3 H2O  →  2 H3PO4

 2. Pored naziva supstanci upiši njihove hemijske formule:

       a)  sumpor(IV)-oksid  ____     b)  natrijum-sulfat ____

       c) nitratna kiselina   _____     d)  gvožđe(II)-hidroksid ____

reš.     a)  SO2       b) Na2SO4         c)  HNO3          d) Fe(OH)2

3.  Izračunati valencu nemetala u sledećim kiselinama.

a)   H2SO3               b)   HNO2

reš.  a)  I x 2 + X x 1 = II x 3   b) Ix1 + X x 1 = II x 2

                 2+ x = 6                             1 + X = 6

                 x=4                                      X = 5

valenca sumpora je IV                  valenca azota jeV

4. Ispred molekulske formule soli upiši njen hemijski naziv:

   a) ______________  Al2(SO4)3

   b) ______________ FeS

   c) ______________  NaNO2

reš.   a) aluminijum-sulfat

         b)  gvožđe(II)-sulfid

        c) natrijum-nitrit

5.  Dovrši hemijske  reakcije i izjednači ih kako bi dobili hemijske jednačine.

a) Ca(OH)2 + H2CO3   →    _______ + ________

b) P2O5 + _____    →     Na3PO4 + _________

c) ____ + O2   →   CO2

d) K2O + H2O   →    _________

e) _____ + H2O   →   H2SO4

reš.   a) Ca(OH)2 + H2CO3  →  CaCO3 + H2O

b)  P2O5  + 6NaOH  → 2 Na3PO4  + 3 H2O

c)   C + O2  →  CO2

d)  K2O  +  H2O →  2KOH

e)   SO3  + H2O  →  H2SO4

6.   Pored formule upisati broj kojoj klasi neorganskog jedinjenja

pripada ( kiselina,hidroksid,so,oksid).

__ SO3           1. so

__ KOH          2. hidroksid

__CuCl2          3.oksid

__ H2S           4.kiselina

reš.   3,2,1,4

7. Zaokružiti sve kisele okside.

CO    SO2    N2O    CO2    Na2O    N2O5

reš.  SO2 , CO2 , N2O5

8.  Izračunati koliko mola bakar(II)-hidroksida nastaje u reakciji

0,32 mola kalijum-hidroksida sa dovoljnom količinom bakar(II)-sulfata?

reš.     2 KOH  +  CuSO4  →  Cu(OH)2  +  K2SO4

 n( KOH) = 0,32 mol          

__________________

n ( Cu(OH)2) =?

  2mol(KOH) : 1mol(Cu(OH)2) = 0,32mol (KOH) : Xmol(Cu(OH)2)

   x= (1mol x 0,32mol ) / 2mol

   x= 0,16 mol  bakar(II)-hidroksida

 

 

inicijalni test 2015/2016. god.

Inicijalni test iz hemije za učenike osmih razreda
školska 2015/16. god

1. Dopuni rečenice:
a) U hemijskim promenama supstance koje reaguju zovu se ________________,
a supstance koje se dobijaju _____________________.Hemijske promene
zovu se još i ___________________.
b) Za grubo odmeravanje zapremine tečnosti koristi se __________________.
c) Mešanjem vode i alkohola dobija se ___________smeša koja se može razdvojiti
metodom _________________.
35    27
2. Atomi hlora i aluminijuma imaju sledeće atomske i masene brojeve 17Cl 13Al .
Poveži oznaku iz leve kolone s odgovarajućim brojem čestica u desnoj koloni.
Napiši odgovarajuće slovo na prazne linije.
1. _____Al                        a) 10 p+
3+
2. _____Al                        b) 10 e-
–                                        c) 14 n°
3. _____ Cl                      d) 18 p+
e) 18 e-
3. Podvuci samo hemijske promene : rendanje šargarepe, plima i oseka, varenje
hrane, feniranje kose, ćelijsko disanje, stvaranje oblaka, pravljenje kokica,
mlevenje mesa, gorenje sveće.

4. Pored tačnog iskaza zaokruži slovo T, a pored netačnog N.
a) Natrijum-hlorid je jedinjenje koje se sastoji od dva elementa.           T   N
b) U molekulu kiseonika je zastupljena dvostruka jonska veza.            T   N
c) Valentni elektroni se nalaze na drugom energetskom nivou.            T   N
d) Destilovana voda je jedinjenje, a ne homogena smeša.                   T   N

5. Sledeće čestice razvrstaj u tabelu.
3+                                     2-    2+                   –                   3+
Al , Ca , F2 , CO2 , H2 , S , Mg , Na , O3 , Cl , Cu2O , Fe
Atomi            Molekuli              Anjoni            Katjoni

6. Predstavi hemijskom formulom :

a) šest molekula kiseonika ____________
Koliko atoma kiseonika ima u šest molekula kiseonika ? _______________
b) četiri molekula azot(III)-oksida ____________.
Koliko atoma azota ima u četiri molekula ovog oksida ? ______________.
c) pet atoma vodonika ___________.

7. Ako u zasićen rastvor plavog kamena u vodi dodaš još 10g plavog kamena,
rastvor je :
a) prezasićen        b) zasićen        c) nezasićen
Zaokruži tačan odgovor .    Obrazloži .____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

8. Zaokruži slovo ispred ponuđenih smeša koje predstavljaju rastvore.

a) sirće   b) zemlja    c) vazduh    d) staklo    e) gusti voćni sok

9. Napiši hemijsku jednačinu sinteze gvožđe(III)-oksida i odredi koeficijente tako da važi Zakon održanja mase.

________  ________               ______________
gvožđe + kiseonik ————- gvožđe(III)-oksid

10. Luisovim formulama ( elektronskim) objasni nastanak molekula azota.
14
7 N

11. Napiši raspored elektrona po energetskim nivoima za atom kalcijuma čiji je
atomski broj 20 , a maseni broj 40.