Kontrolni zadatak – organska jedinjenja sa kiseonikom

 1. Napisati racionalnom-strukturnom formulom :

 

 1. a) metanol                       b)   3-pentanol

 

 1. c) etanska kiselina            d)  palmitinska kiselina

 

 1. Na liniji ispred iskaza upiši slovo kojim je označena klasa organskih jedinjenja

tako da iskaz bude tačan:

 

 1. a) karboksilna kiselina       ___ Prijatnog mirisa.Ulazi u sastav voća i povrća.

 

 1. b) alkohol                             ___  Tečnost oštrog mirisa.Sastojak je vina i rakije

 

 1. c) estar                                 ___ Tečnost koja rastvara lak za nokte.

 

___ 9% rastvor se koristi za pravljenje zimnice.

Tečnost oštrog mirisa.

 1. Napisati reakciju dobijanja 2-propanola , adicijom vode na odgovarajući alken.

 

 1. Kako se dele alkoholi po položaju hidroksilne grupe u molekulu? navesti primere

 

 1. Napisati reakciju dobijanja sirćetne kiseline.

 

 1. Napisati fizičke osobine i primenu:
 2. a) etanske kiseline _________________________________________________

_______________________________________________________

 1. b)  glicerola    _______________________________________________________

________________________________________________________

 

 1. Napisati reakciju blage oksidacije 1-propanola.

 

 1. Šta su više masne kiseline ?

 

 1. Napisati reakciju dobijanja nitroglicerina.

 

 1. Dehidratacijom etanola nastaju :

a) eten i voda

b)  etan i vodonik

c)  ugljenik(IV)-oksid  i voda

Ugljovodonici – prezentacije

Učenici  osmog razreda su pripremili prezentacije

     iz  sledećih nastavnih tema :                              

  1-  Benzen      2. Polimeri         3. Nafta

    Pogledajte  ih !

Benzen prezentacija

Aromaticni ugljovodonici (Areni)

Полимеризација

polimeri

Nafta

 

 

Radni listić – alkeni

 1.    Zaokruži sa DA ili NE za sledeće iskaze.

a)    Nezasićeni ugljovodonici imaju dvostruku kovalentnu vezu        DA       NE

b)    Prvi član homologog niza alkena je meten.                                     DA       NE

c)   Reakcija adicije je tipična reakcija  za nezasićene ugljovodonike.  DA      NE

 

reš.     da, ne , da

 

2.  Predstaviti sledeće molekule strukturnom, molekulskom i racionalnom

strukturnom formulom:

a)  treći član alkena                           b) penten

 

3.   Napisati reakcije adicije.

a)  2-butena sa  Cl2              b)  2,3-dimetil-1-butena sa  HCl

 

      reš.   a)  2,3-dihlorbutan        b)  2-hlor-2,3-dimetilbutan

 

4.  Napisati hemijsku jednačinu reakcije oksidacijie etena.

 

       reš.     C2H4  +  3 O2    →    2 CO2  +  2H2O

 

5.  Dati nazive sledećim molekulima.

a)  CH3- CH=CH-CH2-CH2-CH3              b)    C9H18

 

  reš.    a)  2-heksen         b)  nonen

 

 

 

 

Priprema za kontrolni rad – alkani

1. Zaokruži koji elementi ne ulaze u sastav organskih jedinjenja:

a)  kiseonik       b)  olovo       c)  azot         d)  aluminijum

e) fosfor

reš.    b)     d)

 

2. Pored pojma upiši broj koji je u vezi sa datim pojmom:

zasićeni ugljovodonik _____                  1.   C18

alkil grupa  ____                                   2.   CH2=CH2

čvrsto agregatno stanje  _____             3.   – C2H5

nezasićeni ugljovodonik  _____             4.   C3H8

 

reš.    4, 3, 1, 2

 

3.  Predstaviti molekulskom , racionalnom strukturnom i molekulskom formulom

sledeće molekule.

a)  etan         b)  pentan

 

4.  Napisati nazive za sledeće molekule:

a)  CH3 – CH2 – CH3              b)   C8H18

______________                _____________

 

reš.   a) propan            b)   oktan

 

5.  Predstaviti racionalnom strukturnom formulom sledeći molekul

3-etil-2,3,4-trimetilheksan

 

 

6.  Na primeru molekula iz 5. zadatka obeleži sve primarne C-atome

i tercijarne C-atome tako što ćeš iznad primarnog ugljenikovog atoma

upisati 1°, a iznad tercijarnog ugljenikovog atoma upisati 3°.

 

  7. Prikazati reakciju supstitucije metana sa hlorom.

 

reš.   CH4  +   Cl2   →    CH3Cl  +  HCl

hlormetan

CH3Cl  + Cl2   →   CH2Cl2   +  HCl

dihlormetan

CH2Cl2  +  Cl2   →   CHCl3   +  HCl

trihlormetan

CHCl3  +  Cl2   →   CCl4   +  HCl

tetrahlormetan

___________________________________

CH4  +  4 Cl2    →   CCl4   +  4 HCl

 

 

 

 

Priprema za kontrolni zadatak – soli

1.U hemijskoj reakciji fosfora sa kiseonikom nastaje supstanca koja

u reakciji sa vodom gradi fosfatnu kiselinu.

     Ove procese predstaviti hemijskim jednačinama.

______________________________________

______________________________________

reš.       P4  +   5O2  →   2 P2O5

              P2O5  + 3 H2O  →  2 H3PO4

 2. Pored naziva supstanci upiši njihove hemijske formule:

       a)  sumpor(IV)-oksid  ____     b)  natrijum-sulfat ____

       c) nitratna kiselina   _____     d)  gvožđe(II)-hidroksid ____

reš.     a)  SO2       b) Na2SO4         c)  HNO3          d) Fe(OH)2

3.  Izračunati valencu nemetala u sledećim kiselinama.

a)   H2SO3               b)   HNO2

reš.  a)  I x 2 + X x 1 = II x 3   b) Ix1 + X x 1 = II x 2

                 2+ x = 6                             1 + X = 6

                 x=4                                      X = 5

valenca sumpora je IV                  valenca azota jeV

4. Ispred molekulske formule soli upiši njen hemijski naziv:

   a) ______________  Al2(SO4)3

   b) ______________ FeS

   c) ______________  NaNO2

reš.   a) aluminijum-sulfat

         b)  gvožđe(II)-sulfid

        c) natrijum-nitrit

5.  Dovrši hemijske  reakcije i izjednači ih kako bi dobili hemijske jednačine.

a) Ca(OH)2 + H2CO3   →    _______ + ________

b) P2O5 + _____    →     Na3PO4 + _________

c) ____ + O2   →   CO2

d) K2O + H2O   →    _________

e) _____ + H2O   →   H2SO4

reš.   a) Ca(OH)2 + H2CO3  →  CaCO3 + H2O

b)  P2O5  + 6NaOH  → 2 Na3PO4  + 3 H2O

c)   C + O2  →  CO2

d)  K2O  +  H2O →  2KOH

e)   SO3  + H2O  →  H2SO4

6.   Pored formule upisati broj kojoj klasi neorganskog jedinjenja

pripada ( kiselina,hidroksid,so,oksid).

__ SO3           1. so

__ KOH          2. hidroksid

__CuCl2          3.oksid

__ H2S           4.kiselina

reš.   3,2,1,4

7. Zaokružiti sve kisele okside.

CO    SO2    N2O    CO2    Na2O    N2O5

reš.  SO2 , CO2 , N2O5

8.  Izračunati koliko mola bakar(II)-hidroksida nastaje u reakciji

0,32 mola kalijum-hidroksida sa dovoljnom količinom bakar(II)-sulfata?

reš.     2 KOH  +  CuSO4  →  Cu(OH)2  +  K2SO4

 n( KOH) = 0,32 mol          

__________________

n ( Cu(OH)2) =?

  2mol(KOH) : 1mol(Cu(OH)2) = 0,32mol (KOH) : Xmol(Cu(OH)2)

   x= (1mol x 0,32mol ) / 2mol

   x= 0,16 mol  bakar(II)-hidroksida

 

 

inicijalni test 2015/2016. god.

Inicijalni test iz hemije za učenike osmih razreda
školska 2015/16. god

1. Dopuni rečenice:
a) U hemijskim promenama supstance koje reaguju zovu se ________________,
a supstance koje se dobijaju _____________________.Hemijske promene
zovu se još i ___________________.
b) Za grubo odmeravanje zapremine tečnosti koristi se __________________.
c) Mešanjem vode i alkohola dobija se ___________smeša koja se može razdvojiti
metodom _________________.
35    27
2. Atomi hlora i aluminijuma imaju sledeće atomske i masene brojeve 17Cl 13Al .
Poveži oznaku iz leve kolone s odgovarajućim brojem čestica u desnoj koloni.
Napiši odgovarajuće slovo na prazne linije.
1. _____Al                        a) 10 p+
3+
2. _____Al                        b) 10 e-
–                                        c) 14 n°
3. _____ Cl                      d) 18 p+
e) 18 e-
3. Podvuci samo hemijske promene : rendanje šargarepe, plima i oseka, varenje
hrane, feniranje kose, ćelijsko disanje, stvaranje oblaka, pravljenje kokica,
mlevenje mesa, gorenje sveće.

4. Pored tačnog iskaza zaokruži slovo T, a pored netačnog N.
a) Natrijum-hlorid je jedinjenje koje se sastoji od dva elementa.           T   N
b) U molekulu kiseonika je zastupljena dvostruka jonska veza.            T   N
c) Valentni elektroni se nalaze na drugom energetskom nivou.            T   N
d) Destilovana voda je jedinjenje, a ne homogena smeša.                   T   N

5. Sledeće čestice razvrstaj u tabelu.
3+                                     2-    2+                   –                   3+
Al , Ca , F2 , CO2 , H2 , S , Mg , Na , O3 , Cl , Cu2O , Fe
Atomi            Molekuli              Anjoni            Katjoni

6. Predstavi hemijskom formulom :

a) šest molekula kiseonika ____________
Koliko atoma kiseonika ima u šest molekula kiseonika ? _______________
b) četiri molekula azot(III)-oksida ____________.
Koliko atoma azota ima u četiri molekula ovog oksida ? ______________.
c) pet atoma vodonika ___________.

7. Ako u zasićen rastvor plavog kamena u vodi dodaš još 10g plavog kamena,
rastvor je :
a) prezasićen        b) zasićen        c) nezasićen
Zaokruži tačan odgovor .    Obrazloži .____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

8. Zaokruži slovo ispred ponuđenih smeša koje predstavljaju rastvore.

a) sirće   b) zemlja    c) vazduh    d) staklo    e) gusti voćni sok

9. Napiši hemijsku jednačinu sinteze gvožđe(III)-oksida i odredi koeficijente tako da važi Zakon održanja mase.

________  ________               ______________
gvožđe + kiseonik ————- gvožđe(III)-oksid

10. Luisovim formulama ( elektronskim) objasni nastanak molekula azota.
14
7 N

11. Napiši raspored elektrona po energetskim nivoima za atom kalcijuma čiji je
atomski broj 20 , a maseni broj 40.

Priprema za kontrolni zadatak – metali

1. Pored navedenih iskaza  zaokruži T ako je tvrdnja tačna ili N ako je tvrdnja netačna.

a) Svi metali su u čvrstom stanju osim broma koji je u tečnom.             T        N

b) Metali  su dobri provodnici toplote i elektriciteta.                                T       N

c) Većina metala grade kisele okside.                                                    T        N

d) Metali sa nemetalima grade jonska jedinjenja u kojima su

njihovi joni negativni.                                                                               T        N

 

2. Dopuni sledeće rečenice.

a)  Kalcijum se zbog njegove velike hemijske reaktivnosti  u prirodi javlja samo u     obliku _____________ i to _____________,_______________ i ______________.

b) U sastav hemoglobina ulazi ______________ koji služi za vezivanje _____________.

c) Aluminijum  je metal _____________boje, ________gustine, lako se izvlači u ___________ i   ___________.

d) Usled vlage iz vazduha _________________ dobija zelenkasto- plavu boju koja

potiče baznih karbonata malahita i azurita.

3. Na liniji pored naziva  hemijskog elementa upiši broj koji odgovara njegovom jedinjenju. Jedan od njih je višak.

kalcijum  _____               1. safir

bakar     ______              2. halkopirit

aluminijum    ______        3. gips

gvožđe    _____                4. amonijak

                                         5. hematit

4. Napisati hemijsku reakciju dobijanja gašenog kreča.Napisati primenu ovog jedinjenja.

5.  Šta nastaje termičkom razgradnjom bakar(II)-oksida ? Odgovor dati u obliku hemijske jednačine.

6. Kako nastaju freske ? Proces predstaviti hemijskom jednačinom.

7. Završiti  jednačine  hemijske  reakcije.

Fe  +  O2   →

Al + HCl  →

8. Dati su nazivi određenih jedinjenja .Napiši njihove formule.

a) kalcijum-oksid ____________            b) natrijum-hidroksid  ___________

c) gvožđe (III)- hidroksid _________        d)  bakar (I)- oksid ___________  .

9.  Poveži naziv legure sa njenom primenom.

     bronza   A                     1. avio i autoindustrija

    čelik        B                     2.  novac,umetnički predmeti

    duraluminijum    C          3. brave,kvake,brodogradnja

   mesing        D                  4. mostovi, šine

10. Proces štetnog razaranja metala usled hemijskih reakcija sa okolinom

     naziva se  _____________.  U mleku ,kvascu i morskim plodovima  (školjkama)

  se nalazi ________________ koji učestvuje u sintezi hemoglobina.

 Namirnice bogate kalcijumom su _____________,_______________,

______________.Zeleno lisnato povrće, meso (jetra) su veoma

 bogati  ______________.Njegov nedovoljni unos dovodi do oboljenja

pod nazivom _____________________.

Priprema za kontrolni zadatak – Nemetali

1. Zaokruži  slovo ispred tačnog odgovora.

Oksidacija je sjedinjavanje:

a) supstanci sa vodom                  b) metala sa nemetalima

c) kiseonika sa drugim elementima     d) vodonika sa drugim elementima

2. Slova ispred započetih iskaza sa leve strane upisati ispred nastavka rečenice sa   desne strane tako da dobiješ tačan iskaz.

a) tečni azot se koristi                            ____  hlor

b) grafit se koristi                                    ____ kiseonik

c) dijamant se koristi                              _____ za izradu elektroda

d) pri otežanom disanju koristi se          _____ u medicini za uklanjanje bradavica

e) za dezinfekciju bazena koristi se

3. Pored date formule upiši naziv jedinjenja.

MgO ________________          Na2O _________________

Fe2O3 _______________          Al2O3_________________

4. Pored naziva oksida napiši njegovu molekulsku formulu.

kalijum-oksid __________       fosfor(V)-oksid __________

azot(II)-oksid __________       hlor(VII)-oksid ___________

5. Izvedi zaključke o reaktivnosti azota, hlora i kiseonika   na osnovu hemijske veze koja se obrazuje u njihovim dvoatomnim molekulima. Poređaj ih u niz po porastu reaktivnosti.

6. Napisati hemijsku reakciju dobijanja kalcijum-oksida.

7. Kako nastaje  praskavi gas? Predstaviti hemijskom reakcijom.

8. Dopuni sledeće rečenice.

______________ elementi su oni koji ulaze u sastav biljnog i životinjskog sveta.

Ozon je _______________ modifikacija elementa ___________. Nalazi se visoko u atmosferi i vrši zaštitu naše planete od ___________________.

___________je jedini nemetal koji provodi struju.

Direktnom sintezom azota i vodonika nastaje ____________ koji se koristi u industriji

________________.On je gas,vrlo____________mirisa.

9. Napisati hemijsku reakciju nepotpunog sagorevanja ugljenika.

10. Zaokruži tačne iskaze:

a) Ugljenik(II)-oksid je toksičan gas.

b) Kiseonik je lakši od vazduha.

c) Tečni azot se koristi za punjenje meteoroloških balona.

d) Kiseli oksidi su oksidi nemetala koji u reakciji sa vodom grade hidrokside.

e) Deuterijum je izotop vodonika.

f) Vodonik se laboratorijski dobija rastvaranjem metala u kiselinama.

g) Dijamant se koristi za izradu topioničarskih lonaca jer je izuzetno tvrd.

11. Napisati reakciju dobijanja  kiseline koja se koristi za punjenje akumulatora.

12. Napisati reakciju dobijanja kiseline koja se nalazi u gaziranim pićima.

 

 

 

 

 

 

Kontrolni zadatak – hemijske reakcije – rešenje

Grupa A

1. Odredi da li se radi o fizičkim ili hemijskim promenama:

a) tkanje tepiha__fizička_________ b) fotosinteza __hemijska___
c) stvaranje rose na biljkama __fizička____ d) sagorevanje benzina u motoru__hemijska_______
2. Definisati Prustov zakon:

Kada grade isto jedinjenje, elementi se uvek jedine u stalnim odnosima masa, bez obzira na način
     na koji je jedinjenje dobijeno.

3. Zaokruži DA ako je iskaz tačan ili NE ako je netačan.
a) U reakciji sinteze uvek nastaje dve ili više novih supstanci.                          DA            NE
b) U reakciji analize, reaktant može biti i element i jedinjenje.                         DA             NE
c) Broj atoma svakog elementa ne mora biti isti s leve i desne strane hemijske jednačine.          DA        NE

4. Predstavi sledeće promene hemijskim jednačinama:
sumpor + kiseonik → sumpor (IV)- oksid   ___  S  +   O2   →    SO2      ili       S8   +  8  O2    →   8   SO2
azot + kiseonik → azot (III)- oksid _____ 2 N2    +  3 O2   →   2 N2O3

5. Izračunaj odnos masa elemenata u sledećim jedinjenjima :
CaO                                                                Fe2O3

  Ar(Ca)  :  Ar (O) =  40 :16  /  ÷8               2Ar(Fe)  :  3Ar(O)   =   2× 56  :   3× 16

                                  = 5 :  2                                                               =  112    :    48  /÷16

                                                                                                             =   7  :  3

  MgSO4

  Ar (Mg) :  Ar(S)  :  4Ar (O)  =   24  :   32  :  4×16

                                                 = 24  :  32  :  64   / ÷ 8

                                                 =   3  :  4  :  8

6. Odredi koeficijente u sledećim jednačinama hemijskih reakcija :
a)      P4 +  6  Cl2   →     4 PCl3
b)    3 MnO2 +  4 Al   →  Mn  +  2  Al2O3
c)    K   +  H2O   →  KOH   +    H2

7. U prisustvu vlage iz vazduha predmeti od gvožđa reaguju sa kiseonikom, pri čemu nastaje rđa.
Rđa je po hemijskom sastavu oksid gvožđa u kojem gvožđe ima valencu III.
Opisani proces zapiši odgovarajućom jednačinom hemijske reakcije.
4  Fe    +  3  O2    →    2   Fe2O3

8. Odnos broja atoma nekog elementa i kiseonika je 2:5 . Njihov odnos masa je 7:20 . Kolika je relativna atomska
masa tog elementa?

2Ar (E) :  5 Ar (O)   =   7  :  20

   2Ar (E)  :  5× 16   =   7  :  20

  2 Ar(E) × 20  =   80 ×  7

    2 Ar (E)   =  560 ÷  20

       Ar (E)  =  28 ÷ 2

      Ar (E)   =  14

Grupa B

1. Odredi da li se radi o fizičkim ili hemijskim promenama:

a) sečenje hleba___fizička  _____ b) varenje hrane ___hemijska ________
c) topljenje leda ___fizička _______ d) svetljenje sijalice____fizička ______

2. Definisati Lomonosov-Lavoazjeov zakon :

Ukupna masa reaktanata jednaka je ukupnoj masi proizvoda reakcije.
3. Zaokruži DA ako je iskaz tačan ili NE ako je netačan.
a) Analiza je fizička promena pri kojoj dolazi do razlaganja supstance .                             DA          NE
b) Broj molekula reaktanata mora biti jednak broju molekula proizvoda reakcije.           DA         NE
c) Sinteza je hemijska reakcija u kojoj može da učestvuje samo jedan reaktant.               DA         NE
4. Predstavi sledeće promene hemijskim jednačinama:
fosfor + kiseonik → fosfor (V)- oksid ______  P4  +  5 O2    →    2 P2O5
ugljenik + kiseonik → ugljenik (II)-oksid _____ 2 C  +   O2    →  2  CO
5. Izračunaj odnos masa elemenata u sledećim jedinjenjima :
MgO                                                                      Al2O3

Ar (Mg)  :  Ar (O)   =   24  :  16    /  ÷8               2 Ar (Al)  :  3 Ar (O) =   2× 27  :  3×16

                                    =      3  :  2                                                                   =   54   :  48  /÷6

                                                                                                                          =   9  :  8

H3PO4

3 Ar (H)  :  Ar (P)  :  4 Ar (O)  =   3× 1  :  31  :  4×16

                                                      =   3  :  31  :  64
6. Odredi koeficijente u sledećim jednačinama hemijskih reakcija :
a)   2 Ca  +    O2  →   2  CaO
b)     C2H4   +  3 O2 →  2  CO2  +   2 H2O
c)     Na2CO3   + 2  HCl   →   2 NaCl   +   H2O +   CO2
7. Prilikom vulkanske erupcije elementarni sumpor , prisutan u Zemljinoj kori , pali se i sagoreva u prisustvu
kiseonika iz vazduha. U ovoj hemijskoj reakciji nastaje gasoviti oksid sumpora u kojem sumpor ima valencu IV.
Ovaj gas je veoma otrovan.Predstavi opisani proces odgovarajućom jednačinom hemijske reakcije.
S  +  O2   →    SO2         ili       S8   +  8 O2    →  8 SO2
8. Odnos broja atoma nekog elementa i kiseonika je 1:2. Njihov odnos masa je 7:16 .Kolika je relativna atomska
masa tog elementa ?

Ar (E)  :  2 Ar(O)    =   7  :  16

   Ar ( E)  :  2× 16   =   7  :   16

   Ar (E)  :  32   =  7  :  16

   Ar(E)  ×  16  =  32  ×  7

   Ar (E)  =  224  ÷  16

   Ar (E)   =  14